صنایع غذایی
داریان

DaryanFood.com

در سال 1395 با توجه به شرایط اقتصادی موجود در جامعه و فشار ناشی از تحریم ها بر بدنه جامعه ایران، مجموعه هلدینگ داریان به این مهم رسید که راه برون رفت از فشارهای موجود ورود به بحث صادرات و ارز آوری به کشور است. در این حوزه بهترین بخش صنایع غذایی می باشد. لذا این مجموعه با تاسیس زیر مجموعه صنایع غذایی داریان به فضای تولید و صادرات مواد غذایی ورود نمود. بدین منظور در دو حوزه تولید زعفران و همچنین تولید میوه و سبزیجات خشک سرمایه گذاری کرد. زعفران ایران در رده بهترین ها در سطح جهانی بوده و خاستگاه بسیار مناسبی در سطح بین المللی برای صادرات دارد. تولید زعفران به شیوه صنعتی داخل سوله های تمام اتوماتیک ضمن دارا بودن ثبات کیفیت محصول، میزان دفعات کاشت و برداشت در طول سال را نیز افزایش می دهد که نهایتا موجب افزایش بهره وری می شود. از سوی دیگر تولید میوه و سبزی در کشور نیز بسیار بالا بوده تا جاییکه در برخی سال ها زمینه برای بهره برداری از این حجم از میوه و سبزیجات به صورت تازه وجود ندارد. لذا خشک کردن آنها ضمن افزایش ماندگاری ارزش افزوده نیز دارد. به علاوه همسایگان ایران بازار بسیار مناسبی برای مصرف میوه و سبزیجات خشک هستند. بالاخص روسیه که به دلیل شرایط اقلیمی، در حوزه تولید میوه و سبزیجات بسیار ضعیف است. هلدینگ داریان در این حوزه تازه کار بوده و لذا قدم های آهسته ولی محکمی را بر می دارد. توسعه این بخش ضمن سود آوری در راستای ارز آوری و اشتغال زایی جوانان این مرز و بوم نیز گامی موثر خواهد بود.